logo
  1. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Karin de Geeter of Kirsten Munsterman van De Geeter & Munsterman. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door De Geeter & Munsterman als op gedragingen en /of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van De Geeter & Munsterman werkzaamheden hebben verricht.
  2. De klager ontvangt van De Geeter & Munsterman een bevestiging van de ingediende klacht per e-mail. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
  3. De klacht dient binnen vier weken na het plaatsvinden ingediend te worden. Als de klacht later wordt ingediend dan wordt deze niet meer in behandeling genomen.
  4. De behandeling van de klacht geschiedt door een onafhankelijke derde, te weten Irene Steenman: http://astus-steenman.nl
  5. De klacht zal door Irene Steenman vertrouwelijk worden behandeld. De inhoud ervan zal alleen aan De Geeter & Munsterman bekend worden gemaakt.
  6. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
  7. Het oordeel van Irene Steenman is bindend voor zowel de klager als voor De Geeter & Munsterman.
  8. De klacht wordt door De Geeter & Munsterman binnen een periode van vier weken na indiening van de klacht afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de termijn eenmalig verlengt met 4 weken. De klager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  9. De Geeter & Munsterman stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
  10. De Geeter & Munsterman draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.